سرقت

parisa
کسی که 6ماه حکم قطعی گرفته قبل از رضایت شاکی الان که رضایت شاکی رو گرفته میتونه در خواست تجدید نظر کنه چقدر از محکمیتش کم میشه مرسی