چک

Hadi
متن سوال: من چکی رو روز 24 اسفندامسال از مشتری گرفتم رفتم بانک پول نداشت و چک در جا برگشت زدم و گواهی عدم پرداخت گرفتم چک مال شهرستان است من تهرانی هستم میخواهم از ظهر نویس چک شکابت حقوقی کنم تا به پولم برسم یکی میگه 15 روز وقت داری از زمان برگشت برای شکایت حقوقی از ظهر نویس یکی میگه یک سال وقت داری ماده 315 اشاره کرده ولی نامفهوم است که چقدر وقت داریم برای شکایت از ظهر نویس به صورت حقوقی شکایت کنم چون ظهر نویس چک من تهران است و پولدار میخواهم ازش تهران شکایت کنم پولم بگیرم سوال اول زمان شکایت حقوقی از ظهر نویس چند روز است ؟ سوال دوم جدیدا چک زیر بیست میلیون تومان به حل اختلاف میخورد ولی حل اختلاف در تهران از 20 اسفند تعطیل شده است و تا 15 فروردین کار نمیکنند حالا تکلیف من برای شکایت حقوقی چیست؟