سندملک

محمود
بنده درسال91واحدآپارتمانی راپیش خریدکردم قراربودملک تاسال92تحویل شودامامتاسفانه مهرماه 93 تحویل شدحالابعدازگذشت این مدت علیرغم پرداخت نصف پول وتصمیم به مابقی پول ملک ایشان برای زدن سندحاضرنمی شودلطفاراهنمایی بفرمایید