استردادجهیزیه

نرگس

سلام وقت بخیر.

من فرداجلسه اول دادگاه استردادجهیزیه وتامین خواسته دارم چهارتیکه ازوسایل راهمسرم به عنوان شیربهاخریداری کرده امابه علت قیدشدن درلیست جهیزیه بنده هنگام تحویل ازهمسرم توانستم ازوی بگیرم منهی سوال بنده این است بایدچه اظهاری پیش قاضی داشته باشم که چهارقطعه ازآن خودم شودباتوجه به اینکه فاکتورخریداین چهارقطعه به اسم همسرم میباشدولی انهاراگم کرده است