وصول طلب

زهراد

سلام اینجانب کارخانه دارهستم دوسال است که ازمن بارگرفته اندولی  بشان رانمیدهندمن فقط برگه باسکول دارم بایدچه کردمیخواهم چون درسمنان هستم شمامراراهنمایی مرحله به مرحله کنیدوکیل هم که کاری ازپیش نبرده حالایاکم تجربه یاهرچیزدیگری من میخواهم کاری کنم بدهکارهابترسن وطلب مرابدهند.