مجازات جریح ار کردن عفت عمومی

سلام

ماموران نیروی انتظمامی من و همسرم و مادرم را در جنگل نور به اتهام رقص و پایکوبی به دادگاه نور ارجاع دادن حکم این دادگاه چی میتونه باشه 

با تشکر