سوء پیشینه کیفری

من میخوام واسه آزمون کارشناس رسمی دادگستری شرکت کنم و یکی از شرایط شرکت در آزمون نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر میباشد. من در اثر درگیری محکوم به حبس تعلیقی شدم حالا با این شرایط مشکلی واسه آزمون دارم یا ندارم؟