تغییرکاربری

عیسی جلیلی
ساختمانی 5 واحده ساختم ودو واحد را فروختم .درزمان سند زدن در دفترخانه ، به منظور تغییری کاربری پارکینگ عقد اقرار نامه برای یک واحد وعقد وکالت برای واحد دیگردر دفترخانه تنظیم شد . درمورد اقرار نامه که مشکلی نیست واختیار تغییر کاربری همیشه برقرار است . اما سوال اینجاست درصورتی که صاحب واحدی که وکالت بلاعزل برای تغییر کاربری به بنده داده است ، اقدام به فروش واحد بنماید آیا اختیار بنده درموضوع وکالت بلاعزل برای تغییر کاربری ازبین میرود یا خیر .توضیح اینکه سه پارکینگ از 5 پارکینگ مورد نیاز در زمان ساخت تامین گردید وکسر پارکینگ دو واحد فروخته شده در زمان اخذ جواز ساخت از شهرداری خریداری گردیده است وسه واحد پارکینگ متعلق به بنده می باشد .