آزادی مشروط

محمودی
آیا با پرداخت دیه میتوان بدون رضایت آزادی مشروط گرفت