در خصوص کتمان حقیقت در اسناد مالکیت

عباس

با سلام 

ضمن تبریک سال نو و آرزوی بهروزی و شادکامی 

در خصوص تقسیم اموال منقول و غیر منقول جد پدری که به ناحق تقسیم شده