کمک به هم نوخ

kazem

سلام من دوستی دارم که در کمپ سنگال گرفتار شده وبه هیچ چیز دسترسی ندارد چگونه میتوانم برای او بیلیت تهیه کنم و چگونه میتوانم به او کمک کنم