نگهداری مادر بعد از فوت پدر

م- ر

با سلام

نگهداری و تامین مخارج زندگی مادر بعد از فوت پدر با داشتن 3 پسر و 2 دختر  چگونه و بر عهده چه کسی است.

با تشکر