تقسیم ارث

با سلام
آیا یکی ازفرزندان متوفی میتواند اعلام کند که ارث نمی خواهد و آیا انتقال ارث بصورت قهری نمی باشد