ارث

محسن

سلام مردی فوت کرده ورثه ایشان دو همسر سه دخترچهار پسر میباشند سهر هر شخص از یک میلیون تومان چقدر میباشد؟