فوت دارنده چک

محمد

با سلام .برادر اینجانب به صورت توافقی با همسرش طلاق گرفته اند . منتهی طبق شرایط زیر. در ازای پرداخت مبلغ 10 میلیون تومن. که 1 میلیون تومن آنرا نقدا دریافت کرده اند و مابقی در دو چک به شرح ذیل: 1-چک دومیلیونی به تاریخ 95/04/25 2-چک 7 میلیونی به تاریخ 95/12/20 با توجه به اینکه این چکهارا من که برادرش هستم صادر نموده ا م و در تاریخ 95/01/9 همسر برادرم فوت نموده اند و اینجانب دو چک را در وجه همسر برادرم صادر نمو ده ام .با فوت وی تکلیف این دو چک چطور میشود؟