عدم تمکین

علیرضا

بنده با یک خانم آشنا شدم و ایشون یک بار ازدواج کرده بود وبا هم بمدت ۱ماه صیغه شدیم بعد از گذشت ۱ماه ما تصمیم گرفتیم عقد کنیم وچون مدت صیغه تمام شده بود دوباره بمدت ۱ماه صیغه شدیم و نیز نامه معرفی به آزمایشگاه گرفتیم تا با هم عقد کنیم اما این خانم رفت و با اینکه مدت ۲۷ روز از صیغه مانده بود رفت خانه ی مادرش و برنگشت بعد از ۲ روز دوباره برگشت و از من خواست تا عکس هایش را پاک کنم من هم ازش خواستم بیاد داخل خانه تا این کار و بکنم اما ایشون داد و بیداد راه انداخت و من خواستم ببرمش داخل تا آبرو ریزی نشود در این حین ایشون خودش را به در ودیوار کوبید و داخل خانه نیامد و رفته از من شکایت کرده حال میخوام بدونم حکم قضایی این چیه؟!