طلاق گرفتن از شوهر

نیلوفر
سلام ایا میتوانم از شوهر خود بدون دلیل طلاق بگیرم ودر حال حاظر ترک منزل کردم و از ایشون هم نفقه نمیگیرم و