بخشیدن مهریه از قبل و طلاق

فاطمه کمیلی
اگر زن قبلا مهریه اش را بخشیده باشد و در زمان تصمیم جدایی مهریه ای نداشته باشد میتواند طلاق بگیرد؟