ارث

سلام،اگرپدرخانه فوت کندوخانه رابنام مادرخانواده نزندوخانواده رابخواهدبنام یکی ازفرزندان بزند،وبنام دیگری نزند،آیامیتواند؟اگرنمیتواندطبق چه ماده ای؟