طلب قرامت از بیمه

mohammad

باسلام.

میخواستم بپرسم درصورت نداشتن گواهینامه شخص راننده میتواند از بیمه حوادث راننده خود استفاده کند؟