تقسيم وسايل

موسوي

سلام.مردي زنش در سال 73 فوت ميكنه.درسال  75 مجدد با زني ديگر ازدواج ميكند . اززن اول چهار فرزند واززن دوم يك فرزند دارد  .   پنج سال است كه مرد فوت شده است .حال بر سر تقسيم وسايل داخل خانه اختلاف است كه ايا زن دوم و فرزندش از وسايلي كه درزمان زن اول خريداري شده سهمي   و حقي  ميبرند؟وسايل زن اول شامل جهزيه كامل زندگي اعم از يخچال لباسشويي فرش  و ... ميباشد كه با امدن زن دوم از جمع نشده وتاكنون استفتده ميشود.مجددا تاكيد ميشود منظور از وسايل ، وسايلي است كه در زمان زن اول (سال 73 به قبل) خريداري شده.م