سوال حقوقي

سلام من سال ٨٨ مدير يه شركت وابسته به تأمين اجتماعي بودم هنگام أنبار گرداني ٥٠ ميليون تومان كسري أنبار بود در حاليكه ما انباردار و پرسنل أنبار داشتيم ولي بدون اجازه هيچ دفاعي از من خواستن استعفا بدم حالا الان متوجه شدم بعد از گذشت اين همه سال ميخوان پرونده من رو قضائي كنن لطفا راهنمايي كنيد