عفو رهبری نوروز 1395

حامد معینی
بنده به جرم ابراد جرح عمدی با سلاح سرد به مدت دوماه و نیم بازداشت بودم که با شش ماه حبس تعزیری حکمم قطعی شد. به دلیل اینکه سرباز بودم به مدت سه مال با گذاشتن وجه نقد پانزده ملیون ریال آزاد شدم.و شاکی هم رضایت داده و حکمم تاریخ1394-12-15 قطی شد و به اجرای احکام ارسال شد.که دوباره تا تاریخ 1395-01-15 مهلت گرفتیم تا خدمتم تمام شود .با عفو رهبری مناسبت روز زن که داده اند آیا شامل مابقی حبس دولتی من میشود که حدود سه ماه و نیم هست. چون مدتی از حبسم را تحمل نمودم و مابقی مانده بود آیا عفو شامل اینجانب میشود. حامد معینی