ارث و نفقه

Mahdi
سلام پدرم مرحوم شده زن دوم او میخواهد دو دنگ از خانه ما رو بگیرد چون میگوید شرط ضمن عقد در قباله اینست که دو دانگ از خانه مسکونی به نام او شود ولی در قباله ذکر آدرس برای آن خانه مسکونی نشده فقط آمده دو دانگ خانه مسکونی بدون ذکر آدرس آیا زن دوم میتواند از زن اول خانه را بگیرد یا خیر واین شرط ضمن عقد را ما باید بپردازیم یا خیر با تشکر