رای تخلفات اداری نسبت به مقام و موقعیت

ابراهیم

سلام
میخواستم بدونم با توجه به حکم زیر رسیدگی به تخلفات اداری چه حکمی میتواند در مورد فرد صادر کند؟
آیا میتواند حکم تنزل مقام یا انتقال به شهر دیگر را بدهد؟
بخشی از حکم دادگاه:
دادگاه بزهکار مشار الیه را محرز و مسلم دانسته و متندا به ماده 19 از قانون مجازات اسلامیو ماده 75 ناظر به بند 3 از ماده 66 قانون انتخابات اسلامی متهم موصوف را به پرداخت 5 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و هشت سال محرومیت از عضویت در هیاتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رای (مجازات از نوع درجه پنج) محکوم مینماید اما در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر استفاده استفاده از امکانات و وسایل دولت جهت تبلیغ به نفع نماینده خاص نظر به این که عنوان اتهامی یاد شده از گزارشات مرجع انتظامی استفاده نمیشود فلذا به لحاظ حاکمیت اصل برائت و مستندا به اصل 37 از قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده 4 از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 حکم برائت متهم از بزه انتسابی یاد شده صادر و اعلام میگردد.
آیا طبق این رسیدگی به تخلفات اداری میتواند بنده تنزل مقام دهد؟
یا به شهرستان دیگر بفرستد؟

با تشکر