سفته

Ashkan
شخصی از من به مبلغ ۳ میلیون تومان سفته گرفته. به شورای حل اختلاف احضار شدم. اگه مراجعه نکنم در نهایت چه اتفاقی میفته؟