سو،استفاده از وکالت بلاعزل

سپهر اسلامیه سران
پدرم جهت فر وش سهمش از خانه پدری خود به برادرش وکالت بلاعزل دادبرادرش نیز بلافاصله سهم پدرم را به نام داماد خود کرد.مدتی بعد پدرم فوت کرد و برادرش مبلغی به عنوان سهم پدرم به ما پرداخت بدون اینکه رسیدی دریافت کند.چندین ماه بعد ما متوجه شدیم که ارزش سهم پدرم بسیار بیشتر بوده، چگونه میتوانیم حق خودرا از عمویم اعاده کنیم؟