محو سابقه کیفری

issa
سال86به جرم استعمال دستگیر شدم در دوران خدمت سربازی الان سالن 95است چه گونه میتونم سابقه رو حذف کرد و به کجا مراجعه کنم