حريم خصوصى

بهناز

با سلام...شخصى به من تهمت زده كه گوشى او را هك كردم و به حريم خصوصى اون تجاوز كردم....چطور مى توانم از ايشان بابت اين ادعا شكايت كنم؟