ترک خوردن دیوار همسایه و امکان ریزش

جمشید
با سلام دیوار همسایه این جانب که رو به حیاط ماست هر لحظه امکان ریزش دارد و اگر ریزش کند خطر جانی برای ساکنان در پی دارد همسایه به تذکرات چندین باره اینجانب برای تعمیر توجهی نمی کند این همسایه فردی معتاد و فقیر است آ یا شکایت اینجانب در شورای حل اختلاف فایده دارد یا با توجه به فقیر بودن این فرد و این که چیزی ندارد وقت تلف کردن است. با تشکر