درخواست نفقه از ابتدای زندگی مشترک تا به حال

خانم بنده از من شکایت کرده که از ابتدای زندگی تا به حالا به من نفقه نداده است مدت 23 سال و فقط مایحتاج ضروری را می خریده است ایشان شاغل بوده و بعضی چیزها را که می خریده به تمایل خودش بوده و هیچ الزامی از طرف من برای ایشان نبوده است به نظر شما روز دادگاه چه برخوردی مناسب است ؟