پیش فروش اپارتمان

باسلام.حدود15ماه قبل ازبنگاه سرشناس باسابقه که خود سازنده مشارکتی بودبه مبلغ 250میلیون نقد پیش خرید کردم موعد تحویل24ماهه مدرک هم برگه پیش فروش بنگاهی بدون کد رهگیری است بعدها معلوم شد سازنده بیمار سرطانی است وتاکنون هیچ اقدام عملی برای شروع  انجام نداده.بارها برای روشن شدن وضیعت ساخت به وی مراجعه کردم هرباروعده بهبودی کامل تاچندین روزدیگه وشروع کار رامیداد تااینکه روز گذشته فوت کرد.متوفی شاکیان دیگر هم داردواموالی هم به گفته بعضی افراد داردولی از میزان واسناد انها اطلاعی در دست نیست  بنگاه اجاره ایی بوده که فسخ اجاره شده.من چه اقدامی باید انجام بدم تانتیجه مطلوب بگیرم باتسپاس فراوان از پاسخ راهنمایی شما