کلاهبرداری

اشکان

با سلام.متوجه شدم  خواهرم که  متاهل است رابطه نامشروع دارد با مردی متاهل. . این مرد متاهل کلاهبرداری کرده از خواهرم وبا وعده این که می خواهد برای خواهرم خانه ای بخرد  پایین مبایعه نامه ای امضا واثر انگشت او را گرفته وسه خانه اورا به مبلغ یک میلیارد تومان خریده در مبایعه نامه نوشته ثمن نقدا پرداخت شد..ضمنا رسیدی نیز از خواهرم در حضور یک شاهد گرفته که بابت مبایعه نامه کاملا تسویه حساب کرده .همجنین با فریب این که خانه ای را که به نام خواهرم خریده گران خریده تقاضای فسخ رادارد خواهرم را وادار کرده که اظهار نامه ای مبنی بر فسخ قرارداد برای مرد کلاهبردار فرستاده..خواهرم این سه مدرک را به مرد کلاه بردار داده  .من با مرد کلاه بردار صحبت کردم می گوید پول را نقدا داده ام . برای این رابطه نامشروع وکلاه برداری چه می شود کرد.