هزینه داوری

مهدی شیخ
با سلام به جهت اختلاف حقوقی دو شرکت کار به داوری کشیده است حال یک شرکت داور تعیین کرده و شرکت دوم داور تعیین نکرده و مجتمع قضایی داور طرف دوم راتعیین نموده است . سوال ما این است هزینه دوار تعین شده از طرف مجتمع قضایی چقدر است و این پول بایستی به حساب داور ریخته شود یا مجتمع قضایی؟ با تشکر