كلاهبرداري

باسلام در قرارداد شراكت شخص كارگزار مبلغ آورده سرمايه گذار را خورده و پس نميدهد

بعنوان خيانت در امانت ميتوانم شكايت كنم