ادعاي دروغ

باسلام همسايه ما پمپ آب غيرمجازدارد که وقتي ا استفاده ميکند آب سايرواحدها قطع ميشود ناچاراپ از7ماه تحمل وتذکر به پليس گزارش کرديم ووقتي پليس حق رابه ماداد دختر ايشان ادعا کرد مابه او فحش ناموسي داده ايم وحالا يکسره دارد مارا تهديد ميکند که شکايت کرده ام و تاشمارازندان نيندازم ول کن نيستم حالا ما مانده ايم و تنهاشاهدمان که خداست اما ميگويد همکارهاي همسر موقت مادر خانواده شهادت دروغ هم ميدهند ما چکاربايد بکنيم