حمل صلاح گرم و درگیری با پلیس

ارغوان
حکمش چیه؟ایا امکانش هست که با جریمه پرداخت بشه.یا با سند بیاد بیرون