طلاق همسر

صمد

همسر بنده مدت یک سال است که مهریه اش را به اجرا گذاشته است. (که به صورت اقساط از حقوق بنده کسر میگردد) آیا من میتوانم درخواست طلاق بدهم . و ایشان را طلاق بدهم. یا باید حتما بهانه ایی باشد تا دادگاه درخواست طلاق بنده را قبول کند