نمیدونم

ش. ا. شیرازی

درود،

اگر من با علم به اینکه(از پیش اعلام اعسار کرده ام) نمیتوانم تعهد مالی را انجام بدهم متعهد شوم و نپردازم این کار 

۱- جنبه کیفری به کار من میدهد؟

۲- اگر باشد پیامدش چیست؟