استفاده ازراه پله مشاع ساختمان

امید داودی نیا
باسلام خدمت جنابعالی اینجانب در طبقه همکف یک ساختمان دو واحدی منزل دارم با دو درب مجزا .واحد بالا ازطریق پله بادرب مجزا به خانه اش راه دارد یعنی درب کوچه ودربی که درطبقه بالا ورودی خانه است در سند ملکی این راه پله مشاع ثبت شده ولی مالک واحد بالا کلید درب کوچه را دراختیار من نمیگذارد ومیگوید حریم خانه اش است من فقط جهت راهیابی به پشت بام کلید رالازم دارم ایا میتوانم کلید درب کوچه را دراختیار داشته باشم باتشکر بسیار ازشما