طلاق

حميد
ايا زوجه بعد از ازدواج مجدد هم ميتواند مهريه ازدواج قبلي خويش را بگيرد..