مهلت اعتراض به رای اولیه دادگاه

مهدی

سلام

در پرونده ای رای دادگاه به نفع اینجانب صادر گردید. و با توجه به سیر مراحل دادگاه مهلت 20 روزه برای اعتراض به طرفین داده شد. در روز ابلاغ رای، فرد شاکی عمدا در محل سکونت خود حضور نداشته و برگ ابلاغیه به وکیل ایشان تحویل داده شد. 

با استناد به بند قوانین چه راهکاری را برای قطعی شدن رای پیشنهاد میدهید؟