آیا آقای کامران میتواند چنین ادعایی نماید؟

کامبیز

سلام
آقای کامبیز به آقای کامران اطلاع میدهد که کار مناسبی سراغ دارد و آقای کامران سرمایه جور میکند و به آقای کامبیز میدهد و هیچ سند مکتوبی هم بین ایشان رد و بدل نمیشود و فقط بصورت زبانی میگویند که هر چه درآوردیم با هم تقسیم میکنیم. پس از اینکه حدود هشت ماه بیش از مدت مورد انتظار (دو ماهه) طول میکشد و هنوز کار جواب نداده و سرمایه را نیز نمیشد خارج نمود، آقای کامران که سرمایه را بصورت قرض از سایرین تهیه نموه بود، خانه آقای آرش (که از دوستان آقای کامران بوده و قصد فروش خانه خود را داشته) را میفروشد و قرض خود را از محل وجه آن میدهد. اما سرمایه گذاری آقای کامران پیش آقای کامبیز شکست میخورد و سودی حاصل نمیشود. آقای کامبیز تمام سرمایه را جبران و به آقای کامران برمیگرداند اما آقای کامران مدعی است چون آقای کامبیز از ماجرای فروش خانه مطلع (صرفا اطلاع) بوده باید پول خانه را نیز به آقای کامران بپردازد تا آقای کامران آن پول را به آقای آرش بدهد. آیا آقای کامران میتواند چنین ادعایی نماید؟