حقوقی - اموال

منیره

سلام.ما یک قطعه زمین 1800متری را ازمادربزرگ خود خریدیم.قولنامه شده است چون زمین های انجا سندی ندارند.از عمه ها و عموی خود ب دلیل مانع فروش زمین شکایت کرده ایم.در قولنامه مهر و امضای شورای روستا و مهر و اثر انگشت مادربزرگم هست.اثر انگشت او امروز کارشناسی شد و مطابقت داشت.شوراها هم ناظر و شاهد بوده اند.انها مانع فروش ما میشوند و میگویند ما از این زمین سهم خود را میخاهیم در صورتی ک ما این زمین را از مادربزرگم خریده و پول آن را ک در قولنامه ذکر شد پرداخت نموده ایم .آیا بعد از اعتراض انان ما ب سهم خود خاهیم رسید.من پدرم 4سالی میشود ک فوت کرده و میخاهیم زمینمان را بفروشیم و ب زندگی خود سامان بدهیم و عمه هایم مانع این کار میشوند.لازم ب ذکر است عموی بنده هم 900متر از این زمین را خریده.اما در دادگاه بخاط اینکه ما باهم ب توافق نرسیدیم و میخاسته ک ما شکست بخوریم ادعا کرده ک من امضا نکرده و نخریدم و قاضی اعلام نمود ک سهم تو بین وراث ممکن است تقسیم شود ایا مطمئنی ک امضا ندادی و گفت بله.تا به الان 4 باری ک دادگاه برگزار شده ما پیروز بوده ایم جواب کارشناسی الان هم ثابت نموده ک حرف ما درست است اما نگرانی ما این است بعد اعتراض انها چ خواهد شد