اگزارش اصلاحی

yaser-maghsodi@yahoo.com

با سلام ایا در گزارش اصلاحی که حکم تقسیط مهریه صادر شده است در مهریه عندالستطاعه پس از عدم پرداخت اقساط ایا امکان برداشت از حساب حقوقی مادرم وجود دارد