مهريه

پيام عزيزخاني

سلام من سال 86 براي پرداخت مهريه تو دادگاه خانواده صادر شده و من برگه راي رو گم كردم شعبه هم گفت چند سال گذشته پرونده خمير شده چه جوري ميتونم با گذشت اين چند سال برگه راي صادر شده رو بگيرم ممنون