جعل اسناد

Hamid reza
سلام.من پیک موتوری هستم پاکتی رو به مقصد رسوندم از طرف یکی از اشتراک های موسسه. که در مقصد بنده رو دستگیر کردن و گفتن داخل پاکت اسناد جعلی مالیاتی بوده .ازادم کردن و گفتن که پای منم گیره وباید منتظر روز دادگاه باشم.. میخواستم ببینم من امکان داره متهم شم و برم زندان؟اخه من بیگناهم فقط بسته رو رسوندم مقصد ..با تشکر