دادنامه

rodzan

نحوه شماره گذاری شماره پرونده و دادنامه چه اصولی دارد و بر طبق چیست

پرونده پس از دادسرا به دادگاه نزدیکش میرود یا ممکن است به هر دادگاهی برود