فرار ازدين زوج براي پرداخت مهريه

سرنوشت

باسلام زوج محكوم به پرداخت مهريه و نفقه شده وتوسط وكيلش دادخواست اعسار داده و ادعا نمودهبيكار وفاقد هرگونه اموال است در صورتي كه يواحد اپارتمان سندش بنامش است و به اجاره داده و كارش ازاد اما پردرامد و دوشغله است بعدز استعلام از حساب بانكيش گردش حساب زوج از يك ميليون تا چهار ميليون بوده و ايشان بعدز درخواست مهريه من سي و هشت ميليون پول بحسابش منتقل شده وبعد يك روز ان پول را بحساب يكيز بستگانش كه شاهد اعسارش بوده منتقل داده توسط چك ايا من ميتوانم شكايت فرار ازدين كنم؟ممنون از راهنماييتون