کلاهبرداری

سلام خسته نباشیدبا.شخصی قرارداد300میلیونی  امضاء کردیم.که فقط یه صورت رسید می باشد وهیچگونه شاهدی پای برگ راامضاءنکرده....قراربراین بوده که این شرکت روزانه 5میلیون تومان درآمدداشته باشد .سایت ونرم افزارموبایلی طراحی کندوکلاس های آموزشی برگزارکند تاازاین طریق سودعاید شرکت شود.باگذشت یکسال بعد شخص موردنظر با500هزارتومان موسسه ثبت کرده که اعلام کرد ارزش آن به یک میلیاردتومان رسیده بعد هم گفت شماها این اسنادثبت موسسه راامضاءکنیدتاکارهاانجام شود.ولی باگذشت یکسال هیچگونه اقدام عملی جدیدی صورت نگرفته.
سوال اول به چه شکل میتوانم اسنادموسسه راازش بگیرم؟چون آنهاراتحویل نمیدهد.
سوال دوم:برای دسترسی به جلسات برگزارشده چگونه میتوانم ازاعضاءهیئت مدیره  صورتجلسات روبگیرم فردی که مدیرعامل شده جواب نمیدهد آیا راهکارقانونی وجود دارد.
سوال سوم:درصورت شکایت ازآن شخص میتوانم اسم اعضاءسرمایه گذارهای نام ببرم برای شهادت.... اجازه نمیدهد هیچکدام همدیگرراببینیم